Cinka Děčín
SPOLEK CINKA DĚČÍN NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KONTAKTNÍ INFORMACE KRONIKA NAŠICH AKCÍ

AKTUALITY / POZVÁNKY:

CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

Od 1. ledna 2018 realizuje Cinka z.s. dlouhodobý projekt „Cinka terénní programy“, jehož náplní je poskytování pomoci rodinám, které se ocitly v životních nesnázích. V těchto dnech vyrazili naši terénní pracovníci do vybraných lokalit, aby zde informovali veřejnost o možnostech projektu.

Další informace

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ „U PARKU“

DĚČÍN 4 - Zbrojnická 779/7 (1. patro)

V Děčíně Podmoklech na adrese Zbrojnická 779/7 (pod Občanskou poradnou CHSD) provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (volnočasové centrum) s názvem U PARKU. Jedná se o registrovanou sociální službu pro děti ze sociálně slabších rodin. Nízkoprahové centrum Cinka má počítačovou učebnu, výtvarnou dílnu, hudební zkušebnu a hernu vybavenou různými druhy stolních her. Děti k nám chodí smysluplně trávit volný čas, rozvíjet své dovednosti a schopnosti.

Nízkoprahové centrum Cinka Děčín

PROVOZNÍ DOBA:

PONDĚLÍ9.00 – 12.0013.00 – 16.30
ÚTERÝZAVŘENO13.00 – 16.30
STŘEDA 9.00 – 11.00 / terén/13.00 – 16.30
ČTVRTEK9.00 - 12.0013.00 – 16.30
PÁTEKZAVŘENO13.00 – 15.30

VOLNOČASOVÉ KROUŽKY:

1. Anglický jazyk hrou

Úterý: 15:30 - 16:30

Výchovné cíle:

 • Rozvoj slovní zásoby
 • Rozvíjení schopnosti diskutovat a vést dialog

2. Kroužek vaření

Středa: 14:00 - 16:00

Výchovné cíle:

 • Osvojení některých kuchyňských dovedností
 • Základy správného stolování a zdravé výživy
 • Zapisování nových receptů

3. Počítačový kroužek

Úterý: 15:00 - 16:00

Výchovné cíle:

 • Zvyšování úrovně práce s počítačem
 • Pochopení počítačových pojmů
 • Zvládání základů práce s grafikou a textem
 • Vyhledávání potřebných informací na internetu

4. Kroužek ručních prací

Úterý - čtvrtek: 14:00 - 16:00

Výchovné cíle:

 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozvoj estetického cítění
 • Rozvoj vkusu
 • Pečlivost a trpělivost

5. Taneční a hudební kroužek

Úterý a Pátek: 13:00 - 15:00

Výchovné cíle:

 • Základy tradičních tanců (čardáš)
 • Příprava na veřejná vystoupení
 • Poslech tradiční i moderní hudby
 • Základy techniky zpěvu

POSLÁNÍ CENTRA (SLUŽBY):

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež U PARKU v Děčíně 4 umožňuje zlepšení způsobu života dětí a mládeže v této lokalitě. Děti, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi zde nalézají kvalitní podmínky pro volnočasové vyžití a nejsou v kontaktu s kriminálními jevy v ulicích. Centrum nabízí své služby cílové skupině z Děčína 4 – Podmokly a blízkého okolí bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, příslušnosti k etnické menšině, barvy pleti, jazyka, víry nebo společenského postavení.

Nízkoprahové centrum Cinka Děčín

CÍL SLUŽBY:

Cílem služby je dle zák. č. 108/2006 Sb., § 62 zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

 • snižovat dopad rizik trávení volného času dětí a mládeže na ulici
 • poskytnout dostupné a bezpečné místo pro trávení volného času
 • vést k zvyšování školních kompetencí (pomoc s přípravou na vyučování, psaní úkolů apod.)
 • nabízet další smysluplné volnočasové aktivity
 • pomáhat a podporovat děti a mládež při řešení složitých životních situací ve škole nebo v rodině
 • rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti dětí a mládeže potřebných pro jejich budoucí život

CÍLOVÁ SKUPINA - KOMU SLOUŽÍ NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ „U PARKU“:

Centrum U parku mohou navštěvovat děti a mládež z Děčína a blízkého okolí ve věku od 6 do 26 let bez rozdílu pohlaví a etnika, které:

 • vyrůstají v nepodnětném, nebo nefunkčním rodinném prostředí
 • mají problematické vztahy s rodiči, nebo jinými autoritami a vrstevníky
 • mají problémy ve škole, nebo s hledáním zaměstnání
 • jsou ohroženi sociálně patologickými jevy
Nízkoprahové centrum Cinka Děčín

ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ „U PARKU“:

Nízkoprahovost – je založena na vstupu bez doporučení, na anonymitě klienta, na navázání důvěry, na poskytnutí bezpečného prostředí, které je blízké cílové skupině, na časové dostupnosti a její bezplatnosti, podmínkou není žádné členství ani registrace, podmínkou není ani pravidelná docházka klienta

Individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálního přístupu ke klientovi, respektuje se jeho rozhodnutí, přání a potřeby

Dobrovolnost – klienti navštěvují nízkoprahové centrum dobrovolně, nikdo není nucen využívat služby centra

Rovnost – centrum nabízí své služby cílové skupině dětí a mládeže v Děčíně a blízkém okolí bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, příslušnosti k etnické menšině, barvy pleti, jazyka, víry, nebo společenského postavení

Služby jsou poskytovány bezplatně – finanční spoluúčast je možná jen při navazujících aktivitách a klient je o ní předem informován, např. návštěva kina, divadla, zájezdu atd.

Anonymita – klientovi může být služba poskytnuta anonymně.

Nízkoprahové centrum Cinka Děčín

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ: