CINKA, z.s., Zbrojnická 779/7 (1. patro), 405 02, Děčín 4 – Podmokly; tel.: +420 412 517 924; e-mail: os.cinka@seznam.cz, terenni.program@cinka-decin.cz


Centrum U parku

Služba je určena dětem a mládeži bez rozdílu pohlaví a etnika, které vyrůstají v nepodnětném nebo nefunkčním prostředí, mají problematické vztahy s rodiči nebo jinými autoritami a vrstevníky, mají problémy ve škole nebo s hledáním zaměstnání, jsou ohroženi sociálně patologickými jevy.

Chceme těmto dětem zajistit bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času lépe oproti ulici, chceme rozvíjet jejich zájmy a poskytnout jim pomoc a podporu při řešení jejich problémů.

Cíle a zásady

Cílem služby je dle zák. č. 108/2006 Sb., § 62 zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Cíle:
• snižovat dopad rizik trávení volného času dětí a mládeže na ulici
• poskytnout dostupné a bezpečné místo pro trávení volného času
• vést k zvyšování školních kompetencí (pomoc s přípravou na vyučování, psaní úkolů apod.),
• nabízet další smysluplné volnočasové aktivity.
• pomáhat a podporovat děti a mládež při řešení složitých životních situací ve škole nebo v rodině
• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti dětí a mládeže potřebných pro jejich budoucí život

Cílová skupina:
Děti a mládež z Děčína blízkého okolí ve věku od 6 do 26 let bez rozdílu pohlaví a etnika, které:
• vyrůstají v nepodnětném, nebo nefunkčním rodinném prostředí
• mají problematické vztahy s rodiči, nebo jinými autoritami a vrstevníky
• mají problémy ve škole, nebo s hledáním zaměstnání
• jsou ohroženi sociálně patologickými jevy

Zásady:
• nízkoprahovost – je založena na vstupu bez doporučení, na anonymitě klienta, na navázání důvěry, na poskytnutí bezpečného prostředí, které je blízké cílové skupině, na časové dostupnosti a její bezplatnosti, podmínkou není žádné členství ani registrace, podmínkou není ani pravidelná docházka klienta
• individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálního přístupu ke klientovi, respektuje se jeho rozhodnutí, přání a potřeby
• dobrovolnost – klienti navštěvují nízkoprahové centrum dobrovolně, nikdo není nucen využívat služby centra
• rovnost – centrum nabízí své služby cílové skupině dětí a mládeže v Děčíně a blízkém okolí bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, příslušnosti k etnické menšině,barvy pleti, jazyka, víry, nebo společenského postavení
• služby jsou poskytovány bezplatně – finanční spoluúčast je možná jen při navazujících aktivitách a klient je o ní předem informován, např. návštěva kina, divadla, zájezdu atd.
• anonymita – klientovi může být služba poskytnuta anonymně

Poskytované činnosti

Základní okruh činnosti, které Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Centrum U parku poskytuje, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62 v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
• Pomoc se školní přípravou: poskytujeme prostor, kde se děti mohou připravit na školní výuku, napsat si domácí úkoly, zpracovat referáty.
Práce s předškoláky: Skrze výtvarnou činnost procvičujeme s dětmi hrubou a jemnou motoriku, trénujeme poznávání barev, procvičujeme slovní zásobu.
• Finanční gramotnost: jedná se o aktivitu, která je součástí nácviků dovedností. Prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé seznamováni s pravidly správného hospodaření – s prioritami finančního rozpočtu domácnosti (nájem, inkaso, jídlo). Prostřednictvím skupinové aktivity Kroužek vaření, jsou děti vzděláváni k tomu, aby uměli stanovit rozpočet na vybrané pokrmy a aby uměli hospodárně nakoupit potraviny (tento nácvik probíhá v obchodních domech za doprovodu pracovníka).
• Vzdělávání ke zdraví - preventivní programy: probíhá formou individuální kontaktní práce, nebo preventivních přednášek, uživatelé jsou v průběhu poskytování služby upozorňování na důležitost dodržování hygieny.
• PC gramotnost: uživatelům je umožněno vzdělávat se při práci na PC – tato aktivita nabízí výuku práce s jednotlivými programy (word, excel, power-point, internet, mail atd.). Jedná se o individuální práci s uživatelem. V současnosti aktivita probíhá dle potřeb uživatelů, neboť běžnému ovládání PC se učí i při volnočasových aktivitách.
• Besedy a preventivní přednášky na zvolená témata: jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM (či externím odborníkem na dané téma). Témata besed a přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Besedy a přednášky probíhají průběžně během roku. Součástí besed a přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. Besedy a přednášky mohou být rovněž součástí preventivních programů.
• Společenské hry: prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé vedeni k pravidlům hry fair-play, učí se kolektivnímu zapojení a komunikaci, učí se také emočnímu ovládání se a zdravému přijímání pocitu prohry.
• Mažoretky: tato skupinová aktivita pro děvčata je vede k cílevědomosti, učí je zdravému trávení volného času, přínosem u této aktivity je výuka k zodpovědnosti za svěřený majetek NZDM – děvčata se starají o svůj úbor a hůlky (zároveň se při této aktivitě v souvislosti se starostí o úbor učí prát a žehlit). Zároveň jsou děvčata vedeny k získání sebedůvěry, k tvořivosti, přizpůsobivosti a práci v kolektivu. Tato aktivita probíhá dvakrát v týdnu, podle určeného harmonogramu.
• Nácvik grafomotorických dovedností: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti (jemná motorika i hrubá motorika – práce s nůžkami, papírem, štětci, pastelkami atd.)
• Hudební kroužek: jedna se volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatele plně realizovat rozvoji svého talentu.
• Sportovní aktivity: tato skupinová aktivita je určena převážně chlapcům (ale mohou se zapojit i děvčata). Jedná se o skupinovou práci, při které se chlapci učí zodpovědnosti, dochvilnosti, pravidlům fair-play hry, spolupráci v kolektivu, taktice, umění zdravě přijímat prohru, zároveň se také učí způsobu zdravého trávení volného času.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• Zprostředkování návazných služeb
• Účast na společenských akcích, vystupování pro širší veřejnost – uživatelé mají za doprovodu pracovníků možnost účastnit se různých kulturních akcí (pravidelně ročně se účastní alespoň 4 takovýchto akcí), kde se seznamují s normami společenského chování, za spolupráce s jinými organizacemi jsou také pořádána vystoupení a akce pro širší veřejnost, které jsou prostředkem pro zvýšení informovanosti majoritní společnosti o životu dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality.
• Exkurze

c) sociálně terapeutické činnosti:
• Nácvik situací: v rámci kvalifikačních dovedností pracovníků jsou uživatelům poskytovány nácviky modelových situací společně se zpětnou vazbou.
• Beseda s externím odborníkem
• Motivační rozhovor, rozhovor

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pracovníci dle potřeb jednotlivých uživatelů poskytují poradenství, doprovody do institucí, pomoc s vyplňováním listin, případně jednají s institucemi v zájmu uživatele.
• Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – tato aktivita zahrnuje práci s osobami blízkými, kdy zaměstnanec na přání uživatele vyjednává s třetími osobami.

Naše pravidelné aktivity

Kroužek vaření
Mažoretky
Angličtina
Hudební kroužek
Výuka hry na kytaru
Kroužek keramiky


ZPĚT NA ÚVOD

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ: