Cinka Děčín
SPOLEK CINKA DĚČÍN NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KONTAKTNÍ INFORMACE KRONIKA NAŠICH AKCÍ

AKTUALITY / POZVÁNKY:

CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

Od 1. ledna 2018 realizuje Cinka z.s. dlouhodobý projekt „Cinka terénní programy“, jehož náplní je poskytování pomoci rodinám, které se ocitly v životních nesnázích. V těchto dnech vyrazili naši terénní pracovníci do vybraných lokalit, aby zde informovali veřejnost o možnostech projektu.

Další informace

CINKA, zapsaný spolek

Spolek Cinka je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací sdružující sdružili k aktivní činnosti směřující k pokojnému a obohacujícímu soužití Romů s většinovou společností v děčínském regionu.

Naše hlavní činnost je:

 1. Spolupráce se školami a s dalšími vzdělávacími institucemi při zvyšování kvalifikace dětí, mládeže i dospělých.
 2. Sebevzdělávíní členů spolku.
 3. Pomoc při doučování dětí a mládeže.
 4. Vyjednávání s aktéry činnými na trhu práce ve prospěch zaměstnatelnosti Romů a spolupráce s pomáhajícími organizacemi.
 5. Propagace romských pozitivních vzorů.
 6. Spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky ve prospěch plnění základních účelů spolku.
 7. Organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování účelu spolku.
 8. Poskytování obecně prospěšných činností v oblastech účelu spolku.

Naše doplňková činnost je:

 1. Pořádání výchovných, vzdělávacích, kulturních a volnočasových akcí za účelem podpory kontaktů a kulturní výměny mezi různými skupinami děčínské veřejnosti.
 2. Mapování a řešení problémů Romů v děčínském regionu prostřednictvím vlastního poradenství i spolupráce s partnery – může být realizováno i formou veřejné zakázky.
 3. Rozvoj pracovních dovedností a talentů v romské komunitě, zejména pak u mládeže, a to prostřednictvím prodeje vlastnoručních výrobků.

Komu naše organizace slouží?

Naší hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let žijící v Děčíně a příměstském regionu, které vyrůstají v nepodnětném, nebo nefunkčním rodinném prostředí, mají problematické vztahy s rodiči, nebo jinými autoritami a vrstevníky, mají problémy ve škole, nebo při hledáním zaměstnání, jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Právě za tímto účelem provozujeme nízkoprahové centrum U parku (nedaleko obchodního centra Pivovar Děčín), které organizuje nejrůznější vzdělávací a volnočasové aktivity.

Informační pomoc poskytujeme mládeži i dospělým, kteří potřebují pomoc nebo radu zejména při komunikaci s úřady a místní samosprávou.NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ: