Terénní programy Cinka Děčín

PROJEKT CINKA, z.s.,

CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY

POMOC LIDEM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V DĚČÍNĚ


PTEJTE SE KOMU POMÁHÁME KONTAKTUJTE NÁS O PROJEKTU ARCHIV PROJEKTU

AKTUALITY PROJEKTU:

PROJEKT CINKA TERÉNNÍ PROGRAMY ZAHÁJEN

Po období přípravných prací, které trvaly od 1. 1. 2018, vyrážejí naši terénní pracovníci do vybraných lokalit, aby veřejnost informovali o možnostech pomoci, které náš projekt nabízí. Děje se tak prostřednictvím informačních letáků a nového webu, kde je možné přímo poptávat naše poradenské služby. Můžete tak učinit i vy.

Další informace

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Cinka terénní programy

Číslo projektové žádosti:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007818

Cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách na levém břehu řeky Labe

Anotace projektu:

Cílem projektu je zmírňování dopadu sociálního vyloučení a podpora sociálního začleňování osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Děčín. Projekt je zaměřen na zajištění pomoci osobám ohrožených sociálním vyloučením či osobám sociálně vyloučeným při řešení jejich problémů prostřednictvím nové sociální služby Terénní programy. Daná sociální služba bude v souladu se SPSZ realizována na levém břehu řeky Labe ve 4 lokalitách a za dobu realizace projektu podpoří min. 450 osob.

Fyzická realizace projektu:

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2018

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je v souladu výzvou Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociál. vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce - zmírňování dopadu sociálního vyloučení a podpora sociálního začleňování osob žijících v SVL ve městě Děčín. K naplnění daného cíle přispěje rozvoj sociální služby Terénní programy (TP) v SVL ve městě Děčín - ve vztahu k místě lokalizace projektu jde o rozšíření kapacity dané sociální služby, s ohledem na žadatele jde o zavedení a realizaci nové sociální služby.

Konkrétním cílem projektu je pomoci osobám ze SVL řešit jejich problémy a to pomocí sociální služby terénní programy - cílem je podpora min. 450 osob za 3 roky realizace projektu, zpracování a naplňování min. 35 individuálních plánů za rok, intenzivnější zapojení do projektu (s ohledem na bagatelní podporu) u min. 18 osob (6 osob/rok). Z hlediska otázek bydlení - předpokládáme pomoc min. u 10% zapojených osob, u min. 20% klientů zajistíme návazné služby pro řešení jejich nezaměstnanosti, kvalifikace apod., min. 20% osob z CS řešících předlužení a exekuce zahájí během projektu konkrétní kroky k vyřešení své situace. Tyto cíle budou ověřitelné pomocí individuálních plánů klientů, zápisů z jednotlivých setkání, z evidenčního systému klientů, z evaluačních zpráv a dalších relevantních dokumentů. Za splnění cílů bude odpovídat celý RT.

Významným cílem (i samotným prostředkem k dosažení výše uvedených cílů) je v rámci činnosti žadatele zavedení nové sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o soc. službách § 69 Terénní programy. TP budou realizovány ve 4 oblastech v Děčíně na levém břehu (Lokalita Krátká, Podmokly a Teplická ul., Rozbělesy, Chrochvice a Lokalita Vilsnická) s okamžitou individuální kapacitou 1 osoba, denní kapacitou max. 8 osob na 1 lokalitu, celkem s okamžitou kapacitou 4 osoby a max. 32 osob/den Projekt naplňuje SPSZ na r.2018-20 (konkr. Specifický cíl P1.1.3 Od r.18 budou v částech města na levém břehu Labe působit 4 terén.prac.)

Jaká změny jsou v důsledku projektu očekávány?

Zavedení TP a jejich optimální realizace bude mít příznivý dopad na CS, dojde ke změně jejich situace ve společnosti i na trhu práce. Předpokl.zapojení min. 450 klientů, jimž projekt konkrétně pomůže, změní jejich životní i profesní situaci, případně je ke změnám nasměruje i pomocí návazných sociálních služeb poskytovaných žadatelem či jinými NNO, státní správou apod. Klienti budou vedeni k těmto změnám (dle konkrétních potřeb klienta):

  • začít řešit svou bytovou situaci, získání bydlení či udržení stávajícího bydlení (min. u 10% klientů),
  • nalézt východisko ze zadluženosti, snížit zadlužení a prevence zadlužení uživatele (min. u 20% klientů),
  • hledat i úspěšně získat zaměstnání, příp. si zaměstnání udržet (min. u 20% klientů),
  • vypořádat se osobami, které zneužívají jejich obtížné sociální situace, začít efektivněji komunikovat s úřady a vyřizovat své úřední záležitosti, prosazovat svá práva na rovné zacházení (min. u 40% klientů),
  • prostřednictvím návazných sociálních a právních služeb eliminovat rizika ekonom.nestability, zvýšit si svou finanční gramotnost, vymanit se nejen z dluhů, ale i systému sociálních dávek atd. (až u 30% klientů).

To vše přispěje ke stabilizaci jejich sociální situace, k prevenci sociálního vyloučení či ke zmírnění dopadu sociálního vyloučení.


Číslo projektové žádosti:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007818, projekt spolufinancují: